Artikel 1 – definities

Trias Politica Advies: Trias Politica Advies B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72803762, gevestigd te (1181 KE) Amstelveen aan de Tholenseweg 6.

Klant: de (rechts)persoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Trias Politica Advies.

Aanbesteding: de uitvraag, aanbesteding in de zin van de Aanbestedingswet dan wel enig ander offertetraject van een
derde partij waarop de Klant (mogelijk) een offerte wenst uit te brengen.

Adviesdiensten: consulting en/of anderszins adviserende dienstverlening waaronder (maar niet beperkt tot) tenderbegeleiding, het uitvoeren van een aanbestedingsanalyse, het beoordelen van een gunningsbeslissing en/of het opstellen van een public affairsstrategie of position paper.

Training: training, cursus, masterclass(es), her- of bijscholing, themadag, intervisiebijeenkomst, informering en/of anderszins kennisoverdracht door Trias Politica Advies van/aan de Klant of aan (een) bij de Klant werkzame medewerker(s).

E-learning: een Training die via een digitale leeromgeving on demand wordt aangeboden.

Incompany-/MaatwerkTraining: een Training gepland op locatie van de Klant (dan wel een door de Klant verzochte
locatie), en/of een Training waarvan de inhoud door Trias Politica Advies aan de wensen van de Klant is, althans
wordt, aangepast.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Trias Politica Advies gericht op Advies, Training en/of andere
dienstverlening tegen een door partijen te bepalen vergoeding.

Artikel 2 – toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trias Politica Advies aangegane Overeenkomsten. Met het sluiten van de Overeenkomst verklaart de Klant zich bekend en akkoord met de Algemene voorwaarden.
 2. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. Trias Politica Advies behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op triaspolitica.com en zijn vanaf publicatie van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

Artikel 3 – totstandkoming

 1. Overeenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Overeenkomst komt tot stand als Trias Politica Advies deze schriftelijk aan de Klant bevestigt, wanneer aan deze inloggegevens voor een E-learning ter beschikking worden gesteld of wanneer een adviesvraag van een Klant aan Trias Politica Advies door haar wordt beantwoord.
 2. Elk aanbod van Trias Politica Advies is vrijblijvend en kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in het aanbod binden haar niet.
 3. Trias Politica Advies mag een aanvraag voor een Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.
 4. Indien de Klant bij aangaan van de Overeenkomst een bedrijfsnaam vermeldt, wordt de Overeenkomst door Trias Politica Advies met deze rechtspersoon gesloten.

Artikel 4 – uitvoering overeenkomst

 1. Trias Politica Advies spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in lijn met hetgeen partijen daar vooraf over hebben vastgelegd en nadien in redelijkheid van haar kan worden verlangd.
 2. Trias Politica Advies is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden en/of hulppersonen in te schakelen als zij meent dat dat voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang is.
 3. Op Trias Politica Advies rusten slechts inspanningsverbintenissen, nimmer resultaatverplichtingen of anderszins enige vorm van garantie op het resultaat.
 4. Trias Politica Advies garandeert slechts exclusiviteit van haar dienstverlening in de gevallen dat partijen dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeen komen. Overeengekomen exclusiviteit geldt slechts met betrekking tot de specifieke Aanbesteding waar deze op ziet.
 5. Indien partijen een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. De Klant dient Trias Politica Advies derhalve altijd nog schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij haar een redelijke termijn geboden wordt om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 6. De Klant is verplicht de voor de Opdracht vereiste medewerking te verlenen, onder meer bestaande uit het tijdig aanleveren van juiste en volledige informatie. Bij uitblijven van deze medewerking komt Trias Politica Advies een recht op opschorting toe.

Artikel 5 – annulering

 1. In geval van een Training heeft de Klant tot twee maanden voor de dag waarop de Training gepland staat het recht zijn/haar deelname schriftelijk te annuleren, in welk geval de Klant de vergoeding niet langer verschuldigd is. Ter illustratie moet in geval van een training op 1 oktober de schriftelijke opzegging Trias Politica Advies daartoe op 31 juli bereiken. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training is de Klant 25% van de vergoeding verschuldigd, tussen een maand en twee weken voor aanvang 50%. Bij annulering korter dan twee weken voor dag van de Training blijft de Klant 100% van de vergoeding verschuldigd.
 2. In geval van Adviesdiensten op basis van een uurtarief is de Klant bij annulering binnen twee maanden voor het moment waarop het Adviesdiensten zouden aanvangen een vaste vergoeding van € 2.125,- verschuldigd. Indien vooraf een vaste vergoeding voor de Adviesdiensten is overeengekomen, gelden de voorwaarden als bepaald in lid 1 van dit artikel.
 3. In geval van Adviesdiensten waartoe door de Klant bij Trias Politica Advies een reservering is gemaakt, gericht op exclusieve dienstverlening met betrekking op een specifieke Aanbesteding, aanbestedende dienst, opdracht en/of sector, is de Klant bij annulering een vaste vergoeding van € 2.125,- verschuldigd, tenzij annulering plaatsvindt binnen 24 uur na het maken van de reservering. Van annulering in de zin van dit artikellid is tevens sprake indien op de reservering niet de Adviesdiensten volgen waar de reservering op zag.
 4. In geval van een Incompany-/MaatwerkTraining dient de Klant bij annulering, in aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bepaalde, de uren te vergoeden die Trias Politica Advies reeds heeft verricht met betrekking tot het inhoudelijk op maat maken van de Training tegen een uurtarief van € 175,- per uur, tot een maximum van de overeengekomen vergoeding.
 5. Indien het aantal aanmeldingen voor een (deel van een) Training naar het oordeel van Trias Politica Advies onvoldoende is, staat het Trias Politica Advies vrij deze op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip aan te bieden. Indien deze wijziging leidt tot een verhindering zijdens de Klant, staat het de Klant tot vijf werkdagen na kennisgeving van deze wijziging vrij Trias Politica Advies om een voucher te verzoeken. Deze Pagina 2 van 3 voucher geeft de Klant in een periode van twaalf (12) maanden recht om in plaats van de/het gewijzigde Training(sonderdeel) een vergelijkbaar Trainingsonderdeel van Trias Politica Advies te volgen.
 6. Behoudens daartoe in de wet geboden gronden en de specifiek in dit artikel genoemde situaties heeft een Klant geen recht op annulering, beëindiging althans opzegging van een Overeenkomst.

Artikel 6 – E-learnings

 1. Indien de Overeenkomst bestaat uit het afnemen van een E-learning wordt door Trias Politica Advies aan één persoon toegang tot de E-learning verschaft. Het is de Klant niet toegestaan de login-combinatie die toegang geeft tot de E-learning te exploiteren, in gebruik te geven aan derden en/of informatie van de E-learning of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
 2. Indien de Klant handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid, sprake is van (een vermoeden van) misbruik of van gebruik dat door Trias Politica Advies niet als redelijk wordt aangemerkt, is Trias Politica Advies gerechtigd de toegang tot de E-learning te blokkeren, geblokkeerd te houden en/of de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Klant tot het voldoen van de daartoe overeengekomen vergoeding en het recht van Trias Politica Advies om eventuele in verband met bedoelde overtreding geleden schade te verhalen.
 3. De Klant dient zorg te dragen voor de juiste en goed functionerende apparatuur en software om de E-learning te kunnen volgen en te beschikken over een stabiele internetverbinding met voldoende capaciteit. Trias Politica Advies is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van de apparatuur van de Klant, noch voor (gevolgen van) netwerkstoringen.
 4. Indien de Klant geen toegang kan krijgen tot de E-learning, dient de Klant dit per e-mail dan wel telefonisch bij Trias Politica Advies te melden. Trias Politica Advies zal zich vervolgens inspannen om toegang alsnog mogelijk te maken. Slechts indien de toegang niet binnen drie werkdagen alsnog wordt verschaft, staat het de Klant vrij de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

Artikel 7 – vergoeding en betaling

 1. Partijen komen bij het aangaan van de Overeenkomst een vergoeding overeen. Vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en reis- en verblijfkosten. Indien geen andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de door Trias Politica Advies bestede uren en een standaard uurtarief van € 150,- per uur voor een adviseur en € 175,- per uur voor een senior adviseur.
 2. In geval van dienstverlening met spoed waartoe inzet in de avonduren en/of het weekend is vereist, is de Klant voor de betreffende uren 150% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Een door Trias Politica Advies afgegeven begroting, richtprijs en/of offerte heeft slechts een indicatief karakter en bindt haar niet.
 4. De Klant is verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum tot betaling van de toegezonden factuur over te gaan. In geval van een Incompany-/MaatwerkTraining dient de betaling uiterlijk op de dag dat deze Incompany-/MaatwerkTraining aanvangt te zijn verricht.
 5. Bij overschrijding van de in lid 4 bepaalde termijn behoudt Trias Politica Advies zich het recht voor de (uitvoering van de) Overeenkomst op te schorten. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Klant van rechtswege in gebreke en is de Klant vanaf de vervaldatum naast de wettelijke rente ook € 80,00 aan administratiekosten verschuldigd. Betaling dient plaats te vinden zonder aftrek, korting, of (schuld)verrekening.
 6. In geval van Adviesdiensten relaterend aan een Aanbesteding doet een no bid-beslissing van de Klant een anderszins besluit om geen offerte in te dienen, dan wel intrekking van de Aanbesteding door de aanbestedende dienst, niet af aan de verplichting van de Klant tot het voldoen van de overeengekomen vergoeding.
 7. De Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist – en naast de kosten als vermeld in lid 5 – ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van € 40,-

Artikel 8 – Uitval adviseur/docent

Indien Trias Politica Advies de inzet van een specifieke adviseur, consultant en/of docent heeft gecommuniceerd, staat het haar vrij voor vervanging te zorgen door een persoon met gelijkwaardige kwalificaties, onder meer in geval van ziekte en/of verhindering. Indien vervanging niet mogelijk blijft, heeft Trias Politica Advies recht op opschorting (in geval van een Training bestaande uit het verplaatsen ervan), behoudens zeer zwaarwegende redenen zijdens de Klant. De Klant heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – duur en beëindiging

 1. Partijen komen bij het aangaan van de Overeenkomst een duur overeen. Indien geen andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, geldt een duur van onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand. In geval van Adviesdiensten eindigt de Overeenkomst met het uitbrengen door Trias Politica van het advies/position paper etc., dan wel het eindigen van de Aanbesteding waar de Adviesdiensten betrekking op hadden.
 2. In geval van (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst is de Klant aan Trias Politica Advies een vergoeding verschuldigd van de tot het moment van eindigen van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden en, indien van toepassing, de vergoeding als bedoeld in artikel 5 lid 3.
 3. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van de Klant, of als de Klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de Klant verplicht Trias Politica Advies hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Trias Politica Advies op de Klant onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Trias Politica Advies gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding jegens Klant gehouden te zijn.

Artikel 10 consumentenrecht

 1. Indien de Klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten bedrijfs- of beroepsactiviteit, dan is deze Klant niet gebonden aan bedingen en/of bepalingen in de Overeenkomst dan wel deze daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden die vernietigbaar zijn volgens afdeling 2b en 3 titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. In aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft de particuliere Klant in geval van een op afstand gesloten Overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht deze zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Klant ten tijde van de herroeping reeds fysiek studiemateriaal heeft ontvangen, dient de Klant dit studiemateriaal op eigen kosten te retourneren, behoudens indien Trias Politica Advies schriftelijk akkoord gaat met behoud ervan door de Klant.

Artikel 11 – aansprakelijkheid

 1. In lijn met haar inspanningsverplichting is Trias Politica Advies niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het resultaat van, of onjuistheden in, het door haar geleverde althans uitgevoerde, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van haar eigen grove schuld of bewuste Pagina 3 van 3 roekeloosheid. Dit geldt eveneens voor werknemers van Trias Politica Advies en door haar ingeschakelde derden.
 2. In geval van betrokkenheid van Trias Politica Advies bij een Aanbesteding blijft de Klant te allen tijde verantwoordelijk voor al hetgeen aan de aanbestedende dienst (al dan niet) wordt gecommuniceerd. Dit geldt in het bijzonder wanneer de op de Aanbesteding van toepassing zijnde termijnen (waaronder de tijdige indiening van een offerte) niet worden behaald, wanneer hetgeen is ingediend niet strookt met de op de Aanbesteding van toepassing zijnde documentatie, en situaties waarin de adviezen van Trias Politica Advies door de Klant niet zijn opgevolgd.
 3. In geval van een Training is Trias Politica Advies niet aansprakelijk voor eventuele foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen en/of adviezen door de docent, via het onderwijsmateriaal en/of anderszins in verband met de Training verstrekt. Indien de Klant zelf niet deelneemt aan de Training, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers die aan de Training hebben deelgenomen, de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel hebben aanvaard.
 4. De eventuele aansprakelijkheid van Trias Politica Advies is tot directe schade beperkt. Uitgesloten zijn in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Trias Politica Advies is beperkt tot het bedrag waartoe de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft en tot een maximum van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen in geval van niet door de verzekering gedekte schade.
 5. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de Klant Trias Politica Advies niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. De termijn van één jaar vangt aan op het tijdstip waarop de Klant de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 6. Trias Politica Advies is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of Trainingdeelnemers.
 7. Trias Politica Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld behoudens in geval van haar eigen grove schuld of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 – overmacht

 1. Indien aan de zijde van Trias Politica Advies sprake is van overmacht, heeft zij het recht om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht toestand voortduurt dan wel – naar keuze van Trias Politica Advies – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Trias Politica Advies onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting(en) in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht voorzienbaarheid ervan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Beperkende overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – in het kader van de bestrijding van een (ook reeds bestaande) pandemie als COVID-19 hebben als overmacht aan de zijde van Trias Politica Advies te gelden. In geval van overmacht is Trias Politica Advies niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Klant.
 2. Trias Politica Advies communiceert leveringstermijnen van toe te zenden onderwijsmateriaal naar beste weten, doch staat niet in voor mogelijke overschrijding aan de zijde van de drukker en/of postbedrijf.

Artikel 13 – niet-wervingsbeding

Het is de Klant niet toegestaan werknemers van Trias Politica Advies, dan wel derden die door haar ten behoeve van de Opdracht worden ingeschakeld, direct of indirect te bewegen bij de Klant in dienst te treden, dan wel deze personen te bewegen om werkzaamheden voor een andere partij te verrichten. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel is de Klant, ongeacht toerekenbaarheid en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, aan Trias Politica Advies een onmiddellijk opeisbare boete van eenmalig € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd, evenals € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn schade, en onverminderd alle overige rechten van Trias Politica Advies.

Artikel 14 – vertrouwelijkheid en privacy

 1. Trias Politica Advies, haar werknemers en door haar ingeschakelde (hulp)personen behandelen de door de Klant verstrekte informatie volstrekt vertrouwelijk.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Klant verleent toestemming dat persoonsgegevens van de Klant gebruikt kunnen worden bij het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en/of wervende berichten aan de Klant.
 3. Trias Politica Advies verstrekt persoonsgegevens van de Klant niet aan derden die niet bij de Overeenkomst zijn betrokken, tenzij daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 4. De Klant heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om “vergeten te worden”. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij Trias Politica Advies te worden ingediend en wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, verwerkt.

Artikel 15 – intellectuele eigendomsrechten

 1.  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten ten aanzien van de door Trias Politica Advies geleverde diensten berusten bij Trias Politica Advies dan wel de betreffende auteur(s).
 2. Er mag niets van Trias Politica Advies door of met medewerking van de Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Trias Politica Advies.

Artikel 16 – varia

 1. Op alle Overeenkomsten en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden en/of van een Overeenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

© Trias Politica Advies B.V., versie oktober 2021