Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden Training: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Instituut Trias Politica beschikbaar wordt gesteld tijdens een Training.
Incompany-/MaatwerkTraining: een Training die Instituut Trias Politica verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: (i) elke particulier die bij Instituut Trias Politica een Training afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Instituut Trias Politica een Incompany- /MaatwerkTraining afneemt.
Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Instituut Trias Politica beschikbaar wordt gesteld tijdens een Training. Onderwijsmateriaal: Trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Training.
Training: een door Instituut Trias Politica verzorgde, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop, masterclass, intervisiebijeenkomst of permanente educatie, dan wel enige andere vorm van opleiding.
Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Prijs: de prijs voor een Training met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Instituut Trias Politica en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Training door Instituut Trias Politica, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Website: de website van Instituut Trias Politica: www.instituutTrias Politica.nl.

Artikel 2 – NRTO

Instituut Trias Politica is (aspirant) lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene Voorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Instituut Trias Politica en op alle door Instituut Trias Politica gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Training aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Instituut Trias Politica wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Instituut Trias Politica en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Instituut Trias Politica een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Instituut Trias Politica en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Instituut Trias Politica brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Training en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
  b. wanneer de Training start;
  c. de voorwaarden waaronder de Training eventueel niet doorgaat;
  d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Training deel te mogen nemen;
  e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  f. de wijze van betaling;
  g. de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Instituut Trias Politica. Op verzoek van de Klant zal Instituut Trias Politica een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het adres van Instituut Trias Politica, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
  c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Instituut Trias Politica aan door middel van de inschrijving voor de Training. Inschrijving voor een Training vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Instituut Trias Politica, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Instituut Trias Politica verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Instituut Trias Politica de inschrijving voor een Training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Instituut Trias Politica schriftelijk de inschrijving voor een Training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Training.
 3. Instituut Trias Politica is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Instituut Trias Politica gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 4. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Instituut Trias Politica. Instituut Trias Politica kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Annulering Training

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Training of een bepaalde trainingsmodule naar het oordeel van Instituut Trias Politica onvoldoende is, staat het Instituut Trias Politica vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Training of de betreffende trainingsmodule op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Instituut Trias Politica en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Training of de betreffende trainingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden trainingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Training heeft de Klant het recht de betreffende Training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Instituut Trias Politica van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Instituut Trias Politica gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Training: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Training: 25% van de Prijs;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de Prijs;
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Training: de totale Prijs.
 4. In geval de Klant een Training annuleert nadat deze door Instituut Trias Politica is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat Instituut Trias Politica gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Training: 50% van de Prijs;
  b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste: de totale Prijs.
 5. In geval de Klant een Training annuleert nadat deze door Instituut Trias Politica is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat Instituut Trias Politica gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Training: 50% van de Prijs van de Training waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Training meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Training, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Training in rekening wordt gebracht;
  b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Training: de totale Prijs van de Training waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Training meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Training, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Training in rekening wordt gebracht.
 6. Annulering door de Klant van een Incompany-/MaatwerkTraining kan uitsluitend plaatsvinden voordat Instituut Trias Politica met de uitvoering van die Incompany- /MaatwerkTraining is begonnen. De annulering van een Incompany- /MaatwerkTraining kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Instituut Trias Politica. Als moment van ontvangst door Instituut Trias Politica van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Instituut Trias Politica. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/MaatwerkTraining geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat Instituut Trias Politica gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/MaatwerkTraining;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/MaatwerkTraining;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/MaatwerkTraining;
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/MaatwerkTraining.

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Training

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Instituut Trias Politica terug te zenden. Instituut Trias Politica is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst
 3. Indien de Klant na aanvang van de Training de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Instituut Trias Politica betaalde of nog verschuldigde bedrag anders dan ter uitsluitende beoordeling van Instituut Trias Politica en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Instituut Trias Politica een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Training of Trainingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Verplaatsen Training
 4. Instituut Trias Politica kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Training verplaatsen naar een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Training ligt uitsluitend bij Instituut Trias Politica. Instituut Trias Politica zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Instituut Trias Politica tot het verplaatsen van de Training deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Training) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Training, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Training. Een Incompany- /MaatwerkTraining kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
  Wijzigen Training
 5. Instituut Trias Politica kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Training wijzigen naar een andere Training. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Training ligt uitsluitend bij Instituut Trias Politica. Instituut Trias Politica zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Instituut Trias Politica tot het wijzigen van de Training deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Training, te voldoen. Een Incompany-/MaatwerkTraining kan niet worden gewijzigd.
 6. Instituut Trias Politica behoudt zich het recht voor om een Training te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Training.

Artikel 8 – Betaling

 1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Training in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Training aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Training niet worden gewijzigd. Voor betaling in termijnen wordt een opslag in rekening gebracht.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Instituut Trias Politica streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Training aan de Klant te verzenden. Instituut Trias Politica hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/MaatwerkTraining voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/MaatwerkTraining aan Instituut Trias Politica te hebben voldaan.
 4. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Instituut Trias Politica de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Instituut Trias Politica moet maken om het aan Instituut Trias Politica toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Instituut Trias Politica de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 6. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 7. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Instituut Trias Politica op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 9 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Training de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Instituut Trias Politica, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere Training en de betalingswijze (alsmede of voor die Training betaling in termijnen mogelijk is) worden op eerste verzoek verstrekt. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Instituut Trias Politica worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Training binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door Instituut Trias Politica genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 5. Instituut Trias Politica zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Instituut Trias Politica

 1. In het geval dat Instituut Trias Politica aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van Instituut Trias Politica geldt het voorgaande niet.
 2. Instituut Trias Politica is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Training.
 3. Instituut Trias Politica is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training. Voor zover enige dienstverlening door Instituut Trias Politica valt buiten het kader van Training, dan gelden voor die overige dienstverlening de Algemene Voorwaarden Dienstverlening van Instituut Trias Politica, die zijn te raadplegen en op te slaan via: [www.instituutTrias Politica/../]
 4. Instituut Trias Politica is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Instituut Trias Politica verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Instituut Trias Politica of die door Instituut Trias Politica zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Training, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 7. Deelnemers aan een door Instituut Trias Politica verleende dienst nemen deel op eigen risico, en voor eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Alle door Instituut Trias Politica eventueel gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Instituut Trias Politica bekend waren. Instituut Trias Politica aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 2. Instituut Trias Politica is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 3. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Instituut Trias Politica – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Instituut Trias Politica de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Instituut Trias Politica-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Instituut Trias Politica zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid Instituut

 1. Trias Politica, zijn personeel en/of voor Instituut Trias Politica werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Instituut Trias Politica conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 1. Instituut Trias Politica verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Instituut Trias Politica. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Instituut Trias Politica.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Instituut Trias Politica verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Instituut Trias Politica. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Instituut Trias Politica.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen, aan Instituut Trias Politica verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Businesspartners

 1. Instituut Trias Politica is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan door een door Instituut Trias Politica geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Instituut Trias Politica en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Instituut Trias Politica worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 19 – Rechtskeuze en Bevoegde rechtbank

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Partijen kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de bevoegde Rechtbank Den Haag.